اخبار پارک

تصویب نامه جدید هیئت وزیران درخصوص پذیرفتن حق بهره برداری از زمین و خدمات زیربنایی

شرکتهای محترم عضو مستقر در پارک علم و فناوری استان گلستان و مراکز رشد وابسته: 

به پیوست تصویب نامه هیئت محترم وزیران درخصوص پذیرفتن حق بهره برداری از زمین و خدمات زیربنایی در شهرک های علمی و تحقیقاتی، پارک های علم و فناوری، مراکز رشد و مراکز نوآوری به تصویب رسیده قابل مشاهده است. 

نظرات

ارسال نظراتسایت های مرتبط

آخرین اخبار

پارک از نگاه دیگران