قوانین و آیین نامه ها

قوانین و آیین نامه ها

ثبت

 • 1396/10/1
 • 1395/4/27
 • 1394/1/20
 • 1394/1/20
 • 1394/1/20
 • 1394/1/20
 • 1394/1/20
 • 1394/1/20
 • 1394/1/20
 • 1394/1/20
 • 1394/1/20
 • 1394/1/20
 • 1394/1/20

عنوان

 • لیست قوانین و آیین نامه های دانش بنیان
 • دستورالعمل شرایط و نحوه تاسیس شرکت های دانش بنیان توسط اعضای هیات علمی ویا با مشارکت دانشگاه/ مرکز پژوهشی
 • قانون اهداف تشکیلات و وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • سند چشم انداز بیست ساله کشور
 • نقشه جامع علمی کشور
 • قانون برنامه پنجم توسعه
 • آیین نامه جذب و پذیرش شرکت های فناور در پارک
 • آیین نامه حمایت از حضور افراد و شرکت های دانش بنیان در فن بازار ها و نمایشگاههای بین المللی
 • قانون ثبت اختراعات
 • قانون پارک ها و مراکز رشد
 • آیین نامه اجرایی ماده 9 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان
 • آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات
 • قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

ردیف

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13