}}
موسسه پیشرو حقوق پارس هیرکان

مدیر عامل :

حامد خوری

ایده محوری:

ارائه انواع خدمات حقوقی و مالکیت فکری

فعالیت ها:

خدمات پیشتیبانی

محصولات:

ارائه انواع خدمات حقوقی، مالکیت فکری و ثبت حقوقی

}}
کیفیت سازان سبز

مدیر عامل :

سید جواد حسینی

ایده محوری:

ارائه خدمات تجاری سازی فناوری

فعالیت ها:

خدمات پشتیبانی

محصولات:

ارائه خدمات تجاری سازی فناوری

}}
دانشوران توسعه گلستان

مدیر عامل :

عبدالعارف شجاعی

ایده محوری:

ارائه خدمات تجاری سازی

فعالیت ها:

خدمات پشتیبانی

محصولات:

ارائه خدمات تجاری سازی