}}
کیفیت سازان سبز

مدیر عامل :

سید جواد حسینی

ایده محوری:

ارائه خدمات تجاری سازی فناوری

فعالیت ها:

خدمات پشتیبانی

محصولات:

ارائه خدمات تجاری سازی فناوری