نویسنده: روابط عمومي 0 135 تاریخ انتشار : 13 خرداد 1398

فراخوان دعوت به همکاری جهت «تصدی‌گری مشارکتی آزمایشگاه و کارگاه پارک علم و فناوری گلستان»

پارک علم و فناوری گلستان در نظر دارد آزمایشگاه و کارگاه خود را با شرايط زير براي مدت 3 سال به اشخاص حقيقي یا حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد.

تذکر مهم: قبل از هر اقدامی لازم است متقاضی از محل بازدید نماید.

شروع دریافت اسناد

پايان مهلت دریافت اسناد و پیشنهادات

1398/03/13

1398/03/29

 

 

 

متقاضيان مي‌بايست پس از تكميل مدارک خواسته ‌شده به آدرس استان گلستان، شهرک صنعتی آق قلا، فاز3، پارک علم و فناوری گلستان، دفتر ریاست مراجعه و تحويل نمايند.

محتويات پاکت الف:

1- شرکت كننده مکلف است مبلغ 5/000/000ریال را به عنوان سپرده شرکت بصورت  فيش واريزي  به حساب شماره  5565354173 نزد بانك ملت شعبه بهشتی به نام اعتبارات عامل مدیر مالی پارک علم و فناوری گلستان تهيه نموده و اصل آن را در پاكت الف ارائه نمايد.(ارائه سپرده به صورت دیگر از قبیل چک پول- وجه نقد و غیره مورد قبول نمی باشد).

2- سپرده برنده اول و دوم آگهی تا انعقاد قرارداد نزد کارفرما باقی می‌ماند و سپرده ساير شرکت‌کنندگان پس از تعيين  برنده وفق شرايط جاري مسترد خواهد شد.

محتويات پاکت( ب) :

   اشخاص حقيقي مجاز به شرکت در آگهی:

* تمام افراد می بایست دارای توانایی کار با دستگاه های آزمایشگاهی و کارگاهی متناسب را داشته باشند.

 

* مدارک مورد نیاز اشخاص حقيقي

- تصوير تمام صفحات شناسنامه و تصویر پشت و رو كارت ملي متقاضی و تصویر آخرین مدارك تحصيلي، پروانه دائم منضم به سوابق كاري

- ارائه سوابق کاری مرتبط

- شرایط عمومی آگهی، نمونه قرارداد به همراه پیوست‌ها که تمامی صفحات توسط شرکت‌کننده ممهور به مهر و امضاء شده باشد با قید عبارت(قرائت شده، مورد قبول است)

اشخاص حقوقي مجاز به شرکت در آگهی:

* شرکت‌های که دارای فعالیت مرتبط آزمایشگاهی و کارگاهی می باشند.

* تذکر مهم: اولویت با واحدهای فناور و شرکت‌های عضو پارک علم و فناوری گلستان و مرکز رشد و شرکت‌های دانش‌بنیان استان می باشد.

مدارک مورد نیاز اشخاص حقوقي

- مدارک مربوط به ثبت شركت، آخرین اساسنامه به همراه تغییرات جدید، آگهی تأسیس، روزنامه‌ رسمي و آخرين تغييرات در روزنامه رسمي(که امضاکنندگان مجاز و سهامداران در آن مشخص باشد)، آدرس قانوني، کد اقتصادی، شناسه ملی

- ارائه سوابق کاری مرتبط

- شرایط عمومی آگهی، نمونه قرارداد به همراه پیوست ها که تمامی صفحات توسط شرکت کننده ممهور به مهر و امضاء شده باشد با قید عبارت ( قرائت شده، مورد قبول است)

  اشخاص حقوقي برنده آگهی موظف به معرفي مسئول فني مجاز مي باشند.

تذكر مهم 1 : متقاضی موظف به برگ شمار و درج شماره صفحات در ذیل کلیه اسناد ارائه شده به غیراز اسناد اصلی ارائه شده توسط پارک و مهر نمودن آن می باشد. بدیهی است در صورت عدم انجام موضوع فوق، صلاحیت شرکت از سوی کمیسیون به منظور بازگشایی پاکت پیشنهاد قیمت مردود اعلام خواهد شد. لازم به ذکر است صرفا امضای اصل یکی از صاحبان امضای مجاز قابل قبول بوده و اسنادی که با مهر امضا یا امضای سایر اعضای شرکت تأیید شده باشند مردود خواهند شد.

تذکر مهم 2 : در صورت محرز شدن جعلی بودن مدارک ارائه شده از سوی هر یک از متقاضیان شرکت در آگهی برای اعضای کمیسیون، پارک مختار به رد پیشنهاد ارائه شده، ضبط سپرده شرکت در آگهی شرکت متخلف و طرح شکایت علیه شرکت مذکور در دادسرا می باشد .

محتويات پاکت (ج):

حاوی پيشنهاد قيمت ارائه شده توسط شرکت متقاضی برای انجام کار با ذکر مبالغ به شرح جدول فرم پيشنهاد قيمت پیوست به حروف و به رقم که بايستی ممهور به مهر شرکت در پاکت در بسته با لفاف مناسب باشد.

 

ساير شرايط :

1 - به پيشنهادات مبهم و مشروط و فاقد موارد خواسته شده هيچ‌گونه ترتيب اثري داده نخواهد شد .

2 -كارفرما در رد يا قبول هر يک از پيشنهادات واصله مختار است.

3 - مدارك ارسالي مسترد نخواهد شد.

4 - هرگونه نقص در مدارك ارسالي موجب حذف پيشنهاد دهنده از دور رقابت خواهد شد؛ لذا در تهيه، تكميل و ارسال اسناد آگهی و مدارك خواسته شده دقت كافي صورت گيرد.

5 - متقاضی با آگاهی کامل از مفاد مندرج در قرارداد، پيوست‌ها و شرايط کارفرما می‌بايست از محل بازديد1 و اطلاعات لازم را از مسئولين ذيربط کسب نمايد، بديهی است در صورت برنده شدن در آگهی هرگونه عذر عدم اطلاع از نحوه، ميزان و شرايط كار مسموع نخواهد بود. 

6 - متقاضی شرکت در آگهی بايد اهليت معامله داشته باشد و هيچ‌گونه منع قانونی برای انجام معامله نداشته باشد از جمله مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت نباشد.

7 - مدت قرارداد 3 سال مي‌باشد.

8 - تمامی اوراق قرارداد، شرايط اختصاصي، شرايط عمومي و پيوست‌ها جزء لاينفک اوراق آگهی بوده و بايد ممهور به مهر شرکت و امضاء مجاز باشد.

9 - نتيجه كميسيون به برنده آگهی ابلاغ خواهد شد و برنده آگهی موظف است از تاريخ ابلاغ، ظرف مدت یک هفته نسبت به عقد قرارداد مورد اشاره اقدام نمايد؛ در غير اين صورت سپرده شركت در آگهی به نفع پارک ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد مي‌گردد. در صورت امتناع نفر دوم، تضمين وي نيز ضبط و آگهی تجديد خواهد شد.

10 -كلیه هزینه ها شامل(چاپ آگهی و...) بر عهده برنده خواهد بود.

 

توضیح1: متقاضیان می توانند جهت بازدید با هماهنگی قبلی به پارک مراجعه نمایند.

شماره تماس جهت هماهنگی: 7-34534002-017 داخلی 108 آقای حسام

آدرس: استان گلستان، شهرک صنعتی آق قلا، فاز3، پارک علم و فناوری گلستان

پيوست ها

فرم پيشنهاد درصد مشاركت

دانلود فرم

قرارداد ارائه خدمات پژوهشی کاربردی و فنی- مهندسی

دانلود قرارداد