}}
دانش بنیان تجهیز الکترونیک راسپینا

مدیر عامل :

توحید خراسانی

زمینه فعالیت:

الکترونیک

ایده محوری/محصول:

تولید دستگاه کدورت سنج

}}
کیفیت سازان سبز

مدیر عامل :

سید جواد حسینی

زمینه فعالیت:

خدمات پشتیبانی

ایده محوری/محصول:

ارائه خدمات تجاری سازی فناوری

}}
مدارپردازان ایمن صنعت

مدیر عامل :

امیر افشار نوری

زمینه فعالیت:

ایده محوری/محصول:

هشدار دهنده نشت گاز منوکسید کربن و گاز شهری

}}
زرین کشت قابوس

مدیر عامل :

حسین حاج محمدی

زمینه فعالیت:

ادوات کشاورزی

ایده محوری/محصول:

تولید ماشین خطی کار عمیق

}}
تعاونی دانش بنیان پارس بافت گلستان

مدیر عامل :

سمیه چراغی فر

زمینه فعالیت:

ماشین ابزار

ایده محوری/محصول:

تولید ماشین تمام اتوماتیک بافت فنس

}}
کیان چوب گلستان

مدیر عامل :

مرتضی کیانی

زمینه فعالیت:

صنعت چوب

ایده محوری/محصول:

تولید ورق های Mgo Board