}}
آریا تیناژن

مدیر عامل :

مجید شهبازی

زمینه فعالیت:

داروهای نوترکیب

ایده محوری/محصول:

تولید داروی فیلگراستیم

}}
پگاه جهان نما

مدیر عامل :

حمید سلیمانی

زمینه فعالیت:

خوراک دام و طیور

ایده محوری/محصول:

تولید خوراک نژاد خاص طیور

}}
دانش پژوهش فجر

مدیر عامل :

محمد حسین بسطامی

زمینه فعالیت:

تجهیزات آزمایشگاهی، پزشکی و بیوتکنولوژی

ایده محوری/محصول:

تولید تجهیزات پیشرفته بانک خون

}}
دارویی به بان شیمی

مدیر عامل :

حسن کرجالیان

زمینه فعالیت:

محصولات پیشرفته شیمیایی و دارویی

ایده محوری/محصول:

تولید محصولات ضدعفونی کننده و گتدزدا صنعتی، پزشکی، عمومی و...