0 0 تاریخ انتشار : 22 شهریور 1399

آب مقطرگیری دوبار تقطیر 4 لیتر در ساعت با دو کندانسور شیشه ای

آب مقطرگیری دوبار تقطیر 4 لیتر در ساعت با دو کندانسور شیشه ای

كاربرد/ دامنه كاربرد:

با انجام عملیات دو بار تقطیر آب مورد استفاده را بدون ناخالصی برای آزمایشگاه‌ها و صنایع فراهم میکند.