0 0 تاریخ انتشار : 17 دی 1397

خدمات فنی و تخصصی(خدمات پارك)

بخش خدمات فنی و تخصصی با احداث آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های مختلف و با هدف کمک به موسسات در انتخاب و اجرای ایده‌های محوری و طرح‌های تحقیقاتی ایجاد گردیده است و در این راستا با مجموعه کاملی از فضا و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی موجود در استان، تفاهم‌نامه همکاری امضا شده است. چند مورد از خدمات

  • ارائه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی
  • استانداردسازی عملکرد شرکت طبق موازین بین‌المللی نظیر ISO
  • جستجو و معرفی نیروهای کار متخصص با در نظر گرفتن فاصله جابه‌جایی
  • جستجو و عقد قراردادهای مناسب و در حیطه کاری شرکت مراجعه کننده
  • خدمات انتقال فناوری