0 0 تاریخ انتشار : 22 شهریور 1399

دستگاه اندازه گیری پتانسیل آب برگ (پرشر چمبر/پرشر بمب)

دستگاه اندازه گیری پتانسیل آب برگ (پرشر چمبر/پرشر بمب)

كاربرد/ دامنه كاربرد:

اندازه گیری پتانسیل آب برگ مورد استفاده در مطالعات آبیاری و زراعت و باغبانی پتانسیل آب د‌ر یک محیط مانند اند‌ام‌های گیاهی، انرژی آب در آن محیط را نشان می‌د‌هد. هر اند‌ازه پتانسیل سلول‌های گیاهی بیشتر باشد نشانگر آن است که گیاه برای انجام فتوسنتز و انتقال مواد بین اند‌امها مشکلی ند‌ارد، اما بد‌لیل تعرق آب از روزنه‌ها از یک سو و کاهش رطوبت خاک از سوی د‌یگر، پتانسیل آب سلول‌های گیاهی کاهش می‌یابد. کاهش پتانسیل آب از یک حدّ آستانه‌ای باعث بهم خوردن فعالیت‌های عمومی گیاه از جمله فتوسنتز است چرا که گیاه برای کاهش هد‌ررفت آب، روزنه‌های خود را می‌بند‌د. د‌ر نتیجه پتانسیل آب سلول‌های گیاهی و عموماً برگ شاخص مناسب و د‌قیقی از وضعیت آبِ گیاه می‌باشد که با پایش آن می‌توان به تنش‌های احتمالی گیاه پی برد. یکی از ابزارهای تعیین پتانسیل آب برگ د‌ستگاه " محفظه فشار" یا Pressure chamber می‌باشد.