0 0 تاریخ انتشار : 22 شهریور 1399

دستگاه کجلدال اتوماتیک تیتراسیون دار

دستگاه کجلدال اتوماتیک تیتراسیون دار

كاربرد/ دامنه كاربرد:

انجام قسمت تقطیر اندازگیری ازت پروتئین زئین الکل و ........ و سپس تیتر اتوماتیک آن و جوابدهی و در نهایت چاپ جواب آزمون