0 0 تاریخ انتشار : 25 مهر 1400

فرم تحویل فضای فیزیکی به واحد

هسته/ واحد فناور پس از انعقاد قرارداد می بایست  فایل ذیل را پرینت و پس از تکمیل توسط واحد حقوقی پارک نسبت به اخذ امضاهای مربوطه اقدام و سپس به واحد حقوقی عودت نماید.

دانلود فرم تحویل فضا به واحد/هسته فناور