0 0 تاریخ انتشار : 24 شهریور 1399

میکروفیوژ

میکروفیوژ

كاربرد/ دامنه كاربرد:

زیست، کشاورزی- تجهیزات زیست‌شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولی- تجهیزت الایزا و میکروپلیت