0 0 تاریخ انتشار : 22 شهریور 1399

هضم کجلدال اتوماتیک

هضم کجلدال اتوماتیک

كاربرد/ دامنه كاربرد:

انجام مرحله هضم کجلدال به صورت مادون قرمز با وات بسیار پایین و سرعت بسیار بالا انجام هضم در 45 دقیقه با وات 900