0 0 تاریخ انتشار : 24 شهریور 1399

یخچال آزمایشگاهی ،کیت و دارو /بانک خون *100 Lit*

یخچال آزمایشگاهی ،کیت و دارو /بانک خون *100 Lit*

كاربرد/ دامنه كاربرد:

عمومی و پشتیبانی- تجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطی- فریزر آزمایشگاهی- یخچال فریزر آزمایشگاهی