0 0 تاریخ انتشار : 17 بهمن 1401

فرم تحویل فضای فیزیکی به واحد

هسته/ واحد فناور پس از انعقاد قرارداد می بایست فایل ذیل را پرینت و پس از تکمیل توسط واحد حقوقی پارک نسبت به اخذ امضاهای مربوطه اقدام و سپس به واحد حقوقی عودت نماید.

ردیف
عنوان فایل
دانلود
1
دانلود فرم تحویل فضا به واحد/هسته فناور