0 0 تاریخ انتشار : 22 شهریور 1399

آشکارساز خودکار جبهه رطوبتی خاک

آشکارساز خودکار جبهه رطوبتی خاک

كاربرد/ دامنه كاربرد:

آشکارساز رطوبتی دستگاهی است که توسط آن میتوان تغییرات رطوبت در لایه های مختلف و اعماق مورد نظر را پایش نمود. با توجه به اینکه زمان نفوذ و میزان نفوذ آب به لایه هایی که عمق موثر ریشه در آن قرار دارند از نقطه نظر مباحث علمی و عملی کشاورزی بسیار حائز اهمیت می باشند امید است استفاده از این دستگاه در سطح کشور منجر به استفاده بهینه از آب و به تبع آن صرفه جویی در مصرف این عنصر حیاتی شود. آزمایشگاههای تخصصی کشاورزی(خاکشناسی- آبیاری- فیزیک خاک- باغبانی- فرسایش) آبخیزداری حفاظت محیط زیست محیط های تحقیقاتی کشاورزی ( کلیه گرایش ها) کلیه فعالان بخش کشاورزی (زراعی و باغی)