0 0 تاریخ انتشار : 22 شهریور 1399

اتوکلاو

اتوکلاو

كاربرد/ دامنه كاربرد:

اتوکلاو دستگاهی است که دارای یک محفظه بخار بوده و برای سترون و استریل کردن مواد و وسایل آزمایشگاهی استفاده می شود .