0 0 تاریخ انتشار : 22 شهریور 1399

اکسترودر اسفرونایزر درساتک

اکسترودر اسفرونایزر درساتک

كاربرد/ دامنه كاربرد:

تولید پلت‌ها برای ساخت قرص، کپسول