0 0 تاریخ انتشار : 24 شهریور 1399

ترازو یک ده هزارم

ترازو یک ده هزارم

كاربرد/ دامنه كاربرد:

رازو یک ده هزارم AND مدل HR200 قادر است تا وزن 210 گرم را با حساسیت فوق العاده 0.0001 گرم، معادل 0.1 میلی‌گرم بسنجد.