هسته ها و واحدهای فناور جهت درخواست تسهیلات می بایست فایل های ذیل شامل فرم درخواست تسهيلات و فايل ارائه در کميته تسهيلات را دانلود و پس از تکمیل به همراه سایر مدارک به مدیر مرکز تحویل نمایند.

دانلود فایل