0 0 تاریخ انتشار : 22 شهریور 1399

هات پلیت مگنت

هات پلیت مگنت

كاربرد/ دامنه كاربرد:

مخلوط نمودن سیالات و محلول سازی با توزیع یکنواخت دما