0 0 تاریخ انتشار : 22 شهریور 1399

یخچال آزمایشگاهی / فریزر 30- درجه دو درب

یخچال آزمایشگاهی / فریزر 30- درجه دو درب

كاربرد/ دامنه كاربرد:

در آزمایشگاهای بیوتکنولوژی، پژوهشی و تحقیقاتی، آزمایشگاهای انتقال خون و بیمارستانها جهت نگهداری P.C و W.B