نویسنده: 5 0 8219 تاریخ انتشار : 12 خرداد 1397

چشم انداز پارک استان گلستان

هدف اصلی کمک به توسعه کسب و کارهای دانش محور و در نتیجه افزایش توان اقتصادی- علمی استانتبدیل شدن به قطب علمی و فناوری برتر کشور در منطقه، در راستای جذب و تجمیع شرکت های دانش بنیان و فناور و تجاری سازی نتیجه تحقیقات با تحقق ارتباط صنعت و دانشگاه (به ویژه حوزه کشاورزی و شیلات) و نیز تبدیل شدن به مرکز منطقه ای انتقال فناوری شمال شرق کشور است.