0 0 تاریخ انتشار : 22 شهریور 1399

آون آزمایشگاهی

آون آزمایشگاهی

كاربرد/ دامنه كاربرد:

برای خشک کردن و گرفتن رطوبت مواد و تجهیزات آزمایشگاهی می‌باشد. با افزایش تدریجی دمای آون رطوبت موجود در وسایل شیشه ای تبخیر شده و بنابراین موجب از بین رفتن هرگونه فعالیت بیولوژیکی خواهد شد.