0 0 تاریخ انتشار : 24 شهریور 1399

دستگاه پمپ خلاء تک استیج304

دستگاه پمپ خلاء تک استیج304

كاربرد/ دامنه كاربرد:

عمومی و پشتیبانی-تجهیزات جانبی-پمپ و مکنده-پمپ خلاء