}}
هسته فناور (داود محمدحسینی)

مدیر عامل :

داود محمدحسینی

زمینه فعالیت:

طراحی و تولید تجهیزات الکترونیکی هوشمند صنعتی

ایده محوری/محصول:

طراحی و تولید تجهیزات الکترونیکی هوشمند صنعتی

}}
هسته فناور (مسعود طیار)

مدیر عامل :

مسعود طیار

زمینه فعالیت:

فرآورده های طبیعی

ایده محوری/محصول:

پچ ضد درد و اسپاسم

}}
هسته فناور (امان محمد كمكي)

مدیر عامل :

امان محمد كمكي

زمینه فعالیت:

توليد عرقيات، اسانس و مايكوريز

ایده محوری/محصول:

توليد نهال ترافل

}}
هسته فناور (نگار طالعی)

مدیر عامل :

نگار طالعی

زمینه فعالیت:

کشت بافت گیاهی

ایده محوری/محصول:

تولید گیاهچه بلوبری

}}
هسته راتیج

مدیر عامل :

فاطمه میرعرب رضی

زمینه فعالیت:

ایده محوری/محصول:

تولید، بازایابی و فروش صنایع دستی

}}
حسابدارم

مدیر عامل :

عاشرقلیچ سیدمحمدی

زمینه فعالیت:

رسانه اجتماعی حسابداری

ایده محوری/محصول:

رسانه اجتماعی حسابداری