}}
کیانی

مدیر عامل :

مهدییار کیانی

زمینه فعالیت:

IT

ایده محوری/محصول:

بانک اطلاعاتی اراضی باغات استان گلستان

}}
پروبیوتک

مدیر عامل :

سیما طاهری

زمینه فعالیت:

صنایع غذایی

ایده محوری/محصول:

تولید دسر نوشیدنی سینبیوتیک بر پایه آب پنیر لاکتیکی

}}
سپنتا فرا ژن آزمون

مدیر عامل :

امیرحسین خوشی

زمینه فعالیت:

شیمی

ایده محوری/محصول:

کیت آنالیز الکتروفورز پروتئین و بلاتینگ

}}
دانشور

مدیر عامل :

ابوالفضل دانشور

زمینه فعالیت:

کشاورزی-ماشین‌آلات کشاورزی

ایده محوری/محصول:

استخراج ترکیبات گونه گیاهی ارس کوهی دارواش کوتوله